Attribution 3.0 Unported

İngilizce lisans metni: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Creative Commons

Atıf 3.0 Unported

CREATIVE COMMONS ŞİRKETİ BİR HUKUK FİRMASI DEĞİLDİR VE YASAL HİZMETLER SAĞLAMAZ. İŞBU LİSANSIN DAĞITIMI BİR AVUKAT-MÜŞTERİ İLİŞKİSİ YARATMAZ. CREATIVE COMMONS BU BİLGİYİ “OLDUĞU GİBİ” ESASIYLA SAĞLAR. CREATİVE COMMONS SAĞLANAN BİLGİYE DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ VE KULLANIMDAN KAYNAKLANAN ZARARIN SORUMLULUĞUNU KABUL ETMEZ.

Lisans

ÇALIŞMA (AŞAĞIDA TANIMLANDIĞI ÜZERE) İŞBU CREATIVE COMMONS KAMU LİSANSI (“CCPL” YA DA “LİSANS”) HÜKÜMLERİ ALTINDA SUNULMAKTADIR. ÇALIŞMA TELİF HAKKI VE/VEYA DİĞER YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARLA KORUNMAKTADIR. ÇALIŞMANIN İŞBU LİSANSIN VERDİĞİ YETKİLER YA DA TELİF HAKKI YASASINCA ÖNGÖRÜLEN KULLANIMLAR DIŞINDAKİ HER TÜRLÜ KULLANIMI YASAKLANMIŞTIR.

ÇALIŞMAYA BURADA VERİLEN HAKLARI UYGULAYARAK, İŞBU LİSANSIN ŞARTLARIYLA SINIRLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ. İŞBU LİSANS BİR KONTRAT OLARAK DÜŞÜNÜLDÜĞÜ TAKDİRDE, LİSANS SAHİBİ BURADAKİ HÜKÜMLER VE KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZİ DÜŞÜNEREK SİZE BURADAKİ HAKLARI VERİR.

  1. Tanımlar  

a. “Uyarlama”, çalışmaya dayalı ya da çalışmaya ve daha önceden var olan diğer çalışmalara dayalı bir başka çalışmanın, örneğin çeviri, uyarlama, türev çalışma, müzik düzenlemeleri ya da edebi veya diğer sanatsal çalışmalardaki değişiklikler, ya da fonogram ya da performans ve sinematografik uyarlamalar veya çalışmanın yeniden düzenlenebildiği, aktarılabildiği, ya da uyarlanabildiği biçimler de dahil olmak üzere, özgün çalışmadan türetildiği açıkça belli olan biçimlerin tümü olup; çalışma bir koleksiyonu oluşturan parçalardan biriyse işbu lisans gereği uyarlama sayılmaz. Şüpheye yer bırakmamak adına, çalışma bir müzik çalışması, bir performans ya da fonogram ise, çalışmanın hareket eden bir görüntüyle zaman ilişkili olarak eşzamanlanması (“synching”) işbu lisans gereği adaptasyon kabul edilecektir.

b. “Koleksiyon”, edebi ya da sanatsal çalışmaların, örneğin ansiklopedi ya da antolojiler, ya da performanslar, fonogramlar ya da yayınlar, veya diğer işler veya aşağıda 1(f) bölümünde içeriklerinin seçimi ve düzenlenmesi sebebiyle fikri eser oluşturan, çalışmanın tamamının değiştirilmeden bir ya da daha fazla katkıyla dahil edildiği, herbiri kendi başına ayrı ve bağımsız işler olup biraraya gelerek ortak bir toplulukta birleşen, listelenmiş işlerin dışındaki konulardır. Bir koleksiyon oluşturan çalışma işbu lisans altında uyarlama olarak (yukarıda tanımlandığı gibi) görülmez.

c. “Dağıtmak”, çalışmanın ya da uyarlamanın özgün halini ya da kopyalarını uygun şekilde, satmak ya da diğer sahiplik aktarımı yollarıyla kamuya açık duruma getirmektir.

d. “Lisans veren”, işbu lisans altında çalışmayı sunan kişi, kişiler, kurum ya da kuruluşlardır.

e. “Özgün Yazar”, edebi ya da sanatsal bir çalışma söz konusuysa, çalışmayı yaratan kişi, kişiler, kurum ya da kuruluşlar, veya belirli bir kişi ya da kuruluş yoksa yayımcı olmak üzere, ayrıca (I) bir performans ise aktör, şarkıcı, müzisten, dansçı ve oynayan, söyleyen, aktaran, seslendiren, rol alan, yorumlayan, ya da bir halk biliminin edebi ya da sanatsal çalışmalarını ya da ifadelerini icra eden, (ii) bir fonogram ise, bir performansın ya da diğer işitsel öğelerin seslerini ilk toplayan kişi, ya da yasal kişilikler olarak yapımcılar, ve “yayınlar söz konusuysa yayını sunan kuruluştur.

f. “Çalışma”, işbu lisans altında sunulan, edebi, bilimsel ya da sanatsal hiçbir alan kısıtlaması olmaksızın üretilen, hangi tarzda ya da ifade biçiminde üretilirse üretilsin, sayısal biçimler de dahil olmak üzere, örneğin kitap, el ilanı ve diğer yazılar gibi, bir ders anlatımı, konuşma, söylev, ya da aynı türde diğer çalışmalar; dramatik ya da dramatik-müzikal tarzı çalışmalar; kareografik çalışmalar ya da sessiz sahne çalışmalarındaki eğlenceler; sözlü/sözsüz müzikal kompozisyonlar; sinemacılığa benzer bir süreçle ifade edilen sinematografik çalışmalara benzetilmiş çalışmalar; çizim, boyama, mimarlık, heykel, oymacılık ya da taş baskı çalışmaları; fotoğrafçılığa benzer bir süreçle ifade edilen fotoğrafik çalışmalara benzetilmiş çalışmalar; uygulamalı sanat çalışmaları; coğrafya, topoğrafya, mimarlık ya da bilimle ilgili bir çizim, harita, plan, taslak ya da üç boyutlu çalışma; bir performans; bir yayın; bir fonogram; telif hakkı alınabilir bir çalışma olarak korunan bir veri derlemesi; ayrıca bir edebi ya da sanatsal çalışma olarak nitelendirilmediği ölçüde çeşitli kişilerce veya sahne sanatçısı tarafından sahnelenen çalışmalardır.

g. “Siz”, işbu lisansta belirtilen hakları kullanan, çalışma bakımından işbu lisansın hükümlerini daha önce ihlal etmemiş, ya da daha önceki bir ihlale rağmen, işbu lisanstaki hakların kullanımı konusunda lisans verenden açıkça bir izin almış kişi ya da kuruluşları ifade eder.

h. “Kamuya Açık İcra Etmek”; kablolu ya da kablosuz araçlar ya da kamuya açık dijital performanslar da dahil her türlü yol ve süreçle, çalışmanın kamuya anlatımını gerçekleştirmek ve bu kamuya anlatımı halka iletmek; çalışmaları kamuya kamuoyunun kendi seçtikleri bir yerde ya da bir yerden erişebilecekleri şekilde sağlamak; kamuya açık dijital performanslar da dahil olmak üzere çalışmayı kamuya her türlü yol ve süreçle icra etmek ve çalışmanın icrasını kamuya iletmek; simgeler, sesler ya da görüntüler de dahil olmak üzere her türlü yoldan çalışmayı yayınlamak ya da yeniden yayınlamak anlamına gelir.

i. “Yeniden üretmek”, dijital biçimde veya diğer elektronik ortamlardaki korunan bir performansı ya da fonogramın depolaması da dahil olmak üzere, çalışmayı bir ses ya da görsel kayıtlarla kısıtlı olmaksızın ve sabitleme hakkı ile çalışmanın sabitlemesini yeniden üretmek dahil her yolla kopyalamak anlamına gelir.

2. Adil Davranma Hakkı. İşbu lisanstaki hiçbir husus, telif hakkı yasası ya da yürürlükteki diğer yasaların korumasındaki teliflerle bağlantılı olarak sunulan kısıtlama ve istisnalardan doğan telif ya da haklardan bağımsız kullanımları azaltmaya, sınırlamaya ya da kısıtlamaya yönelik değildir.

3. Lisans Vermek. İşbu lisansın hükümleri ve koşullarına bağlı olarak, aşağıda belirtildiği üzere çalışma üzerindeki hakları kullanmanız için lisans sahibi size dünya çapında, telif ücreti olmayan, belli birine ait olmayan, (uygulanabilir telif hakkı süresince) sürekli bir lisans vermektedir:

a. Çalışmayı yeniden üretmek, bir ya da daha fazla koleksiyona dahil etmek, koleksiyona dahil edildiği haliyle yeniden üretmek;

b. Herhangi bir ortamdaki herhangi bir çevirisi de dahil olmak üzere, özgün çalışmada yapılan değişiklikleri açıkça etiketlemek, ayırmak ya da farklı bir şekilde belirlemek için girişimde bulunan bir uyarlamanın yaratılması ya da yeniden üretilmesi. Örneğin, bir çeviri “Özgün metin İngilizice’den İspanyolca’ya çevrilmiştir.” şeklinde etiketlenebilir ya da yapılan değişiklikte “Özgün metin değiştirilmiştir.” şeklinde bir ibare içerebilir;

c. Bir koleksiyona dahil edilen hali de dahil olmak üzere bir çalışmayı dağıtmak ve kamuya açık icra etmek;

d. Uyarlamaları dağıtmak ve kamuya açık icra etmek.

e. Şüpheye yer bırakmamak adına:

  1. Vazgeçilemez Zorunlu Lisans Şemaları. Herhangi bir yazılı ya da zorunlu lisanslama şeması yoluyla ücret toplama hakkından vazeçilemeyen yetkilerde, lisans veren kişi sizin tarafınızdan işbu lisans yoluyla verilen hakların kullanılmasından kaynaklanan ücretleri toplama özel hakkını saklı tutar ; ve,  
  2. Vazgeçilebilir Zorunlu Lisans Şemaları. Herhangi bir yazılı ya da zorunlu lisanslama şeması yoluyla ücret toplama hakkından vazeçilebilen yetkilerde, lisans veren kişi sizin tarafınızdan işbu lisans yoluyla verilen hakların kullanılmasından kaynaklanan ücretleri toplama özel hakkından vazgeçer; ve,  
  3. Gönüllü Lisans. Lisans veren kişi sizin tarafınızdan işbu lisans yoluyla verilen hakların kullanılmasından kaynaklanan ücretleri bireysel olarak ya da lisans sahibinin gönüllü lisans şemalarını yöneten toplumlara dahil olduğu durumlarda o toplum tarafından toplama özel hakkından vazgeçer.

Yukarıda bahsi geçen haklar, şu anda bilinen ya da daha sonra tasarlanacak tüm medya ve formatlara uygulanabilir. Yukarıda bahsedilen haklar, diğer medya ve formatların haklarının kullanılması için gerekli teknik değişiklikleri yapabilme hakkını da içerir. Kısım 8(f)ye ilişkin, lisans veren tarafından açıkça verilmeyen tüm haklar burada korunmaktadır.

  1. Kısıtlamalar. Yukarıda Kısım 3′te verilen lisans aşağıdaki kısıtlamalara açıkça bağlanmış olup bu kısıtlamalarla sınırlıdır: a. Çalışmayı yalnızca işbu lisansın şartları altında dağıtabilir veya kamuya açık icra edebilirsiniz. Dağıttığınız ya da kamuya açık icra ettiğiniz her bir çalışmaya işbu lisansın bir kopyasını ya da işbu lisans için bir Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI) iliştirmelisiniz. İşbu lisansın şartlarını kısıtlayan ya da işu lisans altında işi elde eden alıcıya verilen hakların o kişi tarafından kullanılmasını kısıtlayıcı herhangi bir şart öneremez ya da dayatamazsınız. Çalışmayı alt lisansla kullanamazsınız. İşbu lisanla ve dağıttığınız ve kamuya açık icra ettiğiniz çalışmanın her kopyasıyla gelen haklarından vazgeçenler kısmıyla ilgili tüm uyarıları değiştirmeden korumalısınız. Çalışmayı dağıttığınızda ya da kamuya açık icra ettiğinizde, çalışmayı sizden temin eden alıcıların işbu lisans altında elde ettiği hakları kullanma yetisini kısıtlayan herhangi bir etkili teknolojik bir kısıtlamayı o çalışmaya dayatamazsınız. İşbu 4. Kısım, çalışmanın bir koleksiyonla birleştirilmiş haline uygulanır, ancak bu durum çalışmadan bağımsız olarak koleksiyonun işbu lisansla ilişkili olmasını gerektirmez. Eğer bir koleksiyon oluşturduysanız, herhangi bir lisans veren kişinin uyarısı üzerine sizden talep edilirse uygulanabilir ölçüde Kısım 4(b)nin gerektirdiği gibi her türlü katkıda bulunanlar listesini koleksiyondan kaldırmak zorundasınız. Eğer bir uyarlama oluşturduysanız, herhangi bir lisans veren kişinin uyarısı üzerine sizden talep edilirse uygulanabilir ölçüde Kısım 4(b)nin gerektirdiği gibi her türlü katkıda bulunanlar listesini uyarlamadan kaldırmak zorundasınız. b. Bir çalışmayı, ya da uyarlamalarını veya koleksiyonlarını dağıttığınızda veya kamuya açık icra ettiğinizde, Kısım 4(a)ya uygun bir talepte bulunulmadıysa, çalışma için yapılan tüm telif hakkı uyarılarını değiştirmeden korumalı, ve ortama ve yere uygun olarak şunları sağlamalısınız: (i) verildiyse özgün yazarın adı (ya da uygunsa takma adı), ve/veya özgün yazar ve/veya lisans veren kişi tarafından üçüncü şahıs/şahısların (örn. sponsor bir kurum, yayın kuruluşu, gazete) adlarının geçmesi için (“Atfedilen Taraflar”) lisans verenin telif hakkı uyarısında, hizmet şartlarında veya diğer uygun araçlarda tayin edilmişse, bu taraf ya da tarafların adları; (ii) verildiyse çalışmanın adı; (iii) eğer çalışmanın telif hakkı uyarısına ya da lisanslama bilgisiyle ilgiliyse; icrası uygun olduğu ölçüde, eğer varsa, lisans verenin çalışmaya iliştirilmesini açıkça belirttiği URI; ve (iv) bir uyarlama söz konusuysa Kısım 3(b)ye uygun olarak, çalışmanın bir uyarlamada kullanıldığını belirten bir katkıda bulunanlar listesi (örn. “Çalışmanın Özgün Yazarı Tarafından Yapılan Fransızca Çevirisi”ya da “Özgün Yazar Tarafından Yapılan Özgün Çalışmaya Dayanan Senaryo”). İşbu 4(b) Kısmı tarafından gerekli görülen katkıda bulunanlar listesi uygun bir yöntemle uygulanabilir; ancak uyarlama ya da koleksiyon söz konusuysa, ve eğer koleksiyona ya da derlemeye katkıda bulunan tüm yazarlar için bir tanıtım yazısı çıkacaksa, bu yazıların bir parçası olarak en azından katkıda bulunan diğer yazarlar için çıkan tanıtım yazısı kadar görünür şekilde çıkacaktır. Şüpheye yer bırakmamak adına bu bölüm gereğince kullanılan tanıtım yazısını sadece yukarıda bahsedildiği şekilde atfetmek amacıyla kullanabilirsiniz ve, işbu lisansla verilen hakları kullanarak, dolaylı ya da doğrudan, asıl yazarın, lisans verenin ve/veya atfedilen tarafların uygun görüldüğü şekilde sponsorluğu ya da desteğini, asıl yazarın, lisans verenin ve/veya atfedilen tarafların daha önce yazılı izin verdiğine dair ifadeleri olmadan sizinle ya da çalışmayı kullanmanızla bağlantısını kanıtlayamaz ya da ima edemezdiniz. c. Lisans veren tarafından yazılı olarak başka türlü kabul edilmediği takdirde ya da yasalarla başka bir şekilde izin verildiği durumlar haricinde, bir çalışmayı kendi başına ya da bir uyarlama veya koleksiyonun parçası olarak yeniden üretir, dağıtır veya kamuya açık icra ederseniz, asıl yazarın onuruna ve saygınlığına zarar vereceğinden, çalışmayı bozmamalı, zarar vermemeli, değiştirmemeli ve zarar verici diğer eylemleri gerçekleştirmemelisiniz. İşbu lisansın 3(b) bölümünde verilen hakların (uyarlama yapma hakkı) kullanılmasının bozmak, zarar vermek, değiştirmek veya asıl yazarın onuruna ve saygınlığına zarar verici eylemlerde bulunmak olarak addedildiği bazı yetki alanlarında (örn. Japonya), lisans veren kişi; uygun görüldüğü şekilde, sizin işbu lisansın 3(b) bölümü uyarınca verilen hakları (uyarlama yapma hakkı)gereği dışında olmaksızın makul bir şekilde kullanabilmenizi sağlamak için, yürürlükteki iç hukukun izin verdiği azami ölçüde işbu bölümden vazgeçecek ya da bölümü savunmayacaktır.
  1. Beyanlar, Taahhütler ve Feragatlar YAZILI OLARAK TARAFLARCA KARŞILIKLI OLARAK BAŞKA TÜRLÜ KABUL EDİLMEDİĞİ SÜRECE, LİSANS VEREN ÇALIŞMAYI OLDUĞU GİBİ SUNAR VE ÇALIŞMAYA DAİR AÇIKÇA YA DA KAPALI OLARAK, YASAL YA DA BAŞKA TÜRLÜ BEYANDA YA DA TAAHHÜTTE BULUNMAZ OLUP, MÜLKİYET, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME TAAHHÜTÜ DAHİL, VE BUNUNLA KISTLI OLMAKSIZIN, ANLAŞILIR OLSUN YA DA OLMASIN,GİZLİ YA DA DİĞER AYIPLARIN YOKLUĞU, KESİNLİK, YA DA HATALARIN OLMAYIŞI KONUSUNDA TAAHHÜT VERMEZ. BAZI YETKİ ALANLARI KAPALI TAAHHÜTLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEZ: BÖYLE DURUMLARDA BU HARİCİYETLER SİZE UYGULANMAYABİLİR.
  2. Yükümlülüklerin Kısıtlanması

YÜRÜRLÜKTEKİ BİR YASANIN GEREĞİ DIŞINDA, LİSANS VEREN HİÇBİR ŞART ALTINDA; İŞBU LİSANS DIŞINDA OLUŞAN YA DA ÇALIŞMANIN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ÖZEL, TESADÜFİ, BİR ŞEY SONUCU OLUŞAN, CEZAİ YA DA ÖRNEK ALINACAK BİR HASARDAN, OLASI HASARLAR KONUSUNDA UYARILMIŞ OLMASI SÖZ KONUSU OLSA DAHİ, SİZE KARŞI HİÇBİR HUKUK KURAMINDA SORUMLU DEĞİLDİR.

  1. İptal a. İşbu lisans ve burada size verilen haklar, yine işbu lisansın hükümlerinin tarafınızdan ihlali söz konusu olması durumunda kendiliğinden sonlanacaktır. Ancak, işbu lisans altında sizden uyarlama ve koleksiyonları alan kişi ya da kurumlar lisanslara tamamen uydukları sürece bu kişi ve kurumların lisansları sonlandırılmayacaktır. İşbu lisansın sonlanması durumunda 1, 2, 5, 6, 7 ve 8′inci bölümler geçerliliğini koruyacaktır. b. Yukarıda bahsedilen hükümler ve koşullarla ilgili olarak, burada sunulan lisans daimidir (çalışmadaki telif hakkının geçerli olduğu süre boyunca). Yukarıda bahsi geçen durumdan bağımsız olarak, ancakyapılacak bir seçimin işbu lisansı (ya da işbu lisansın hükümleri altında verilen ya da verilmesi gereken her türlü diğer lisansı) geri çekmeyi gerektirmediği, ve işbu lisansın yukarıda bahsedildiği gibi sonlandırılmadıysa aynen ve etkili olarak devamlılığını sürdürdüğü şartlarda, lisans veren kişi çalışmayı başka lisans hükümleriyle piyasaya sürme ve herhangi bir zamanda çalışmayı dağıtmayı bırakma hakkına sahiptir.  
  2. Muhtelif a. Her defasında çalışmayı ya da bir koleksiyonu dağıttığınız veya kamuya açık icra ettiğinizde, lisans sahibi alıcılara çalışma için lisansın size sağladığı aynı hüküm ve koşullarla bir lisans sunar. b. Her defasında bir uyarlamayı dağıttığınız veya kamuya açık icra ettiğinizde, lisans sahibi alıcılara özgün çalışma için lisansın size sağladığı aynı hüküm ve koşullarla bir lisans sunar. c. İşbu lisansın hükümlerinden herhangi biri yürürlükteki yasa uyarınca geçersiz ya da uygulanamaz durumda ise, işbu lisansın geri kalan şartlarının geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez, ve işbu anlaşmanın diğer taraflarının ek bir eylemi olmaksızın, böyle hükümler geçerli ve uygulanabilir olmaları için gerekli asgari değişikliklerle yeniden yapılandırılırlar. d. İşbu lisansın hiçbir hükmü vazgeçilmiş sayılamaz ve hiçbir ihlale, vazgeçme ve rızayla itham edilen tarafça bir feragat ya da onay yazılı olarak sunulmuş ve imzalanmış değilse, razı olunmaz. e. İşbu lisans burada lisanslanan çalışmaya ilişkin olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur. Burada belirtilmeyen çalışmalarla ilgili herhangi bir hüküm, anlaşma ya da beyan bulunmamaktadır. Lisans veren için, sizin bildirmenizden doğacak herhangi bir ek hüküm bağlayıcı değildir. İşbu lisans sizinle lisans veren kişi arasındaki ortak yazılı bir anlaşma olmaksızın değiştirilemez. f. İşbu lisansla sunulan haklar ve ilgili konu; Bern Edebi ve Sanatsal Çalışmaları Koruma Anlaşması (28 Eylül 1979′da değiştirilen haliyle), 1961 Roma Anlaşması, 1996 WIPO Telif Hakkı Anlaşması, 1996 WIPO Performans ve Fonogram Anlaşması ve Uluslararası Telif Hakkı Anlaşması’nın (24 Temmuz 1971′de düzeltilen haliyle) terimleri kullanılarak tasarlanmıştır. Yukarıda bahsi geçen anlaşma hükümlerinin geçerli iç hukuktaki uygulanmasına ilişkin hükümlere göre, uygulama talebinde bulunulan lisans koşulları, ilgili yargı alanında geçerlidir. Eğer yürürlükteki telif hakkı yasası altında verilen standart hakların işbu lisans altında verilmeyen ek haklar içerdiği bir durum söz konusuysa, bu gibi ek haklar işbu lisansa dahil sayılır; işbu lisans yürürlükteki bir yasa altındaki hiçbir hakkın lisansını kısıtlama amacı gütmez.

Creative Commons Uyarısı

Creative Commons işbu lisansın taraflarından değildir, ve çalışmayla bağlantılı herhangi bir garanti vermez. Creative Commons her türlü genel, özel, kazai ya da bir şey sonucu oluşan hasarlar da dahil olmak üzere ve bununla kısıtlı olmaksızın, işbu lisansla bağlantılı olarak oluşacak herhangi bir hasardan dolayı size veya bir üçüncü tarafa karşı hiçbir hukuk kuramında yükümlü değildir. Yukarıda geçen iki (2) cümleden bağımsız olarak, eğer Creative Commons burada kendisini açıkça lisans veren olarak tanımlarsa, lisans verene ait her türlü hak ve yükümlülüğün sahibidir.

Kamuya, çalışmanın CCPL ile lisanslandığını bildirmek gibi sınırlı bir amaç dışında, Creative Commons hiçbir taraf yoluyla “Creative Commons” markasının, Creative Commons markasıyla ilişkili marka ya da logonun Creative Commons tarafından daha önce verilmiş yazılı bir onay olmaksızın kullanılmasına izin vermez. İzin verilen kullanımlar Creative Commons’ın bu satırlar yazılırken geçerli olan, İnternet sitesinde yayımlanan veya zaman zaman istek üzerine sağlanan ticari marka yönetmeliğine uygun olacaktır. Şüpheye yer bırakmamak adına işbu ticari marka kısıtlaması işbu lisansın bir parçasını oluşturmaz.

Creative Commons ile http://creativecommons.orgyoluyla iletişime geçilebilir.

Creative Commons

Attribution 3.0 Unported

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN “AS-IS” BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.

License

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE (“CCPL” OR “LICENSE”). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. TO THE EXTENT THIS LICENSE MAY BE CONSIDERED TO BE A CONTRACT, THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

1. Definitions

a. “Adaptation” means a work based upon the Work, or upon the Work and other pre-existing works, such as a translation, adaptation, derivative work, arrangement of music or other alterations of a literary or artistic work, or phonogram or performance and includes cinematographic adaptations or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted including in any form recognizably derived from the original, except that a work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image (“synching”) will be considered an Adaptation for the purpose of this License.

b.”Collection” means a collection of literary or artistic works, such as encyclopedias and anthologies, or performances, phonograms or broadcasts, or other works or subject matter other than works listed in Section 1(f) below, which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations, in which the Work is included in its entirety in unmodified form along with one or more other contributions, each constituting separate and independent works in themselves, which together are assembled into a collective whole. A work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation (as defined above) for the purposes of this License.

c.”Distribute” means to make available to the public the original and copies of the Work or Adaptation, as appropriate, through sale or other transfer of ownership.

d.”Licensor” means the individual, individuals, entity or entities that offer(s) the Work under the terms of this License.

e.”Original Author” means, in the case of a literary or artistic work, the individual, individuals, entity or entities who created the Work or if no individual or entity can be identified, the publisher; and in addition (i) in the case of a performance the actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore; (ii) in the case of a phonogram the producer being the person or legal entity who first fixes the sounds of a performance or other sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization that transmits the broadcast.

f.”Work” means the literary and/or artistic work offered under the terms of this License including without limitation any production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression including digital form, such as a book, pamphlet and other writing; a lecture, address, sermon or other work of the same nature; a dramatic or dramatico-musical work; a choreographic work or entertainment in dumb show; a musical composition with or without words; a cinematographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; a work of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving or lithography; a photographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; a work of applied art; an illustration, map, plan, sketch or three-dimensional work relative to geography, topography, architecture or science; a performance; a broadcast; a phonogram; a compilation of data to the extent it is protected as a copyrightable work; or a work performed by a variety or circus performer to the extent it is not otherwise considered a literary or artistic work.

g.”You” means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.

h.”Publicly Perform” means to perform public recitations of the Work and to communicate to the public those public recitations, by any means or process, including by wire or wireless means or public digital performances; to make available to the public Works in such a way that members of the public may access these Works from a place and at a place individually chosen by them; to perform the Work to the public by any means or process and the communication to the public of the performances of the Work, including by public digital performance; to broadcast and rebroadcast the Work by any means including signs, sounds or images.

i.”Reproduce” means to make copies of the Work by any means including without limitation by sound or visual recordings and the right of fixation and reproducing fixations of the Work, including storage of a protected performance or phonogram in digital form or other electronic medium.

2. Fair Dealing Rights. Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any uses free from copyright or rightsarising from limitations or exceptions that are provided for in connection with the copyright protection under copyright law or other applicable laws.

3. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

a. to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collections, and to Reproduce the Work as incorporated in the Collections;

b. to create and Reproduce Adaptations provided that any such Adaptation, including any translation in any medium, takes reasonable steps to clearly label, demarcate or otherwise identify that changes were made to the original Work. For example, a translation could be marked “The original work was translated from English to Spanish,” or a modification could indicate “The original work has been modified.”;

c. to Distribute and Publicly Perform the Work including as incorporated in Collections; and,

d. to Distribute and Publicly Perform Adaptations.

e. For the avoidance of doubt:

i.Non-waivable Compulsory License Schemes.In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme cannot be waived, the Licensor reserves the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights granted under this License;

ii.Waivable Compulsory License Schemes. In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme can be waived, the Licensor waives the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights granted under this License; and,

iii.Voluntary License Schemes. The Licensor waives the right to collect royalties, whether individually or, in the event that the Licensor is a member of a collecting society that administers voluntary licensing schemes, via that society, from any exercise by You of the rights granted under this License.

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats. Subject to Section 8(f), all rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved.

4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. You may not offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of this License or the ability of the recipient of the Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. You may not sublicense the Work.You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. When You Distribute or Publicly Perform the Work, You may not impose any effective technological measures on the Work that restrict the ability of a recipient of the Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. This Section 4(a) applies to the Work as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License.If You create a Collection, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Collection any credit as required by Section 4(b), as requested. If You create an Adaptation, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Adaptation any credit as required by Section 4(b), as requested.

b.If You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution (“Attribution Parties”) in Licensor’s copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and (iv) , consistent with Section 3(b), in the case of an Adaptation, a credit identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., “French translation of the Work by Original Author,” or “Screenplay based on original Work by Original Author”). The credit required by this Section 4 (b) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, if a credit for all contributing authors of the Adaptation or Collection appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors. For the avoidance of doubt, You may only use the credit required by this Section for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising Your rights under this License, You may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use of the Work, without the separate, express prior written permission of the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties.

c. Except as otherwise agreed in writing by the Licensor or as may be otherwise permitted by applicable law, if You Reproduce, Distribute or Publicly Perform the Work either by itself or as part of any Adaptations or Collections, You must not distort, mutilate, modify or take other derogatory action in relation to the Work which would be prejudicial to the Original Author’s honor or reputation. Licensor agrees that in those jurisdictions (e.g. Japan), in which any exercise of the right granted in Section 3(b) of this License (the right to make Adaptations) would be deemed to be a distortion, mutilation, modification or other derogatory action prejudicial to the Original Author’s honor and reputation, the Licensor will waive or not assert, as appropriate, this Section, to the fullest extent permitted by the applicable national law, to enable You to reasonably exercise Your right under Section 3(b) of this License (right to make Adaptations) but not otherwise.

5. Representations, Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTIBILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

  1. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

7. Termination

a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or entities who have received Adaptations or Collections from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.

b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.

8. Miscellaneous

a. Each time You Distribute or Publicly Perform the Work or a Collection, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.

b. Each time You Distribute or Publicly Perform an Adaptation, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.

c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.

d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.

e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.

f. The rights granted under, and the subject matter referenced, in this License were drafted utilizing the terminology of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979), the Rome Convention of 1961, the WIPO Copyright Treaty of 1996, the WIPO Performances and Phonograms Treaty of 1996 and the Universal Copyright Convention (as revised on July 24, 1971). These rights and subject matter take effect in the relevant jurisdiction in which the License terms are sought to be enforced according to the corresponding provisions of the implementation of those treaty provisions in the applicable national law. If the standard suite of rights granted under applicable copyright law includes additional rights not granted under this License, such additional rights are deemed to be included in the License; this License is not intended to restrict the license of any rights under applicable law.

Creative Commons Notice

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the Work. Creative Commons will not be liable to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL, Creative Commons does not authorize the use by either party of the trademark “Creative Commons” or any related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with Creative Commons’ then-current trademark usage guidelines, as may be published on its website or otherwise made available upon request from time to time. For the avoidance of doubt, this trademark restriction does not form part of this License.

Creative Commons may be contacted at http://creativecommons.org/.