Apache

İngilizce lisans metni: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Apache Lisansı

Sürüm 2.0, Ocak 2004

http://www.apache.org/licenses/

KULLANMAK, YENİDEN ÜRETMEK VE DAĞITMAK İÇİN HÜKÜMLER VE KOŞULLAR

1. Tanımlar.
“Lisans” işbu belgenin Bölüm 1′den Bölüm 9′a kadar olan kısmında tanımlandığı gibi, kullanım, yeniden üretim ve dağıtım için konulan hüküm ve koşullar anlamına gelir.
“Lisans veren”, telif hakkı sahibinin kendisi veya lisansı veren telif hakkı sahibinin yetkilendirdiği kişidir/kuruluştur.
“Tüzel Kişi”, temsilci kuruluş ve onu denetleyen, onun tarafından denetlenen veya onunla ortak denetimde bulunan diğer tüm kuruluşların oluşturduğu birlik anlamına gelir. Bu tanımlama açısından denetlemek (i) doğrudan veya dolaylı olarak, sözleşme veya başka bir yolla böyle bir kuruluşun yönlendirilmesi veya yönetilmesini sağlayan güç, (ii) tedavüldeki hisse senetlerinin yüzde elli (%50) veya daha fazlasına sahip olma, veya (iii) böyle bir kuruluştan yararlanan hak sahibi anlamına gelir.
“Siz” (veya “Sizin”), işbu lisansla verilen izinleri icra eden kişi veya tüzel kişilikleri tanımlar.
“Kaynak” biçimi, yazılımın kaynak kodu, belgelendirme kaynağı ve kurulum dosyaları dahil ve bununla kısıtlı olmaksızın düzenlemelerin yapılması için tercih edilen biçimdir.
“Nesne” biçimi; derlenen nesne kodu, oluşturulan belgelendirme ve diğer medya türlerine dönüştürme de dahil ve bununla kıstlı olmaksızın, bir kaynak biçiminin makineyle dönüştürülmesi veya çevrilmesi sonucu ortaya çıkan her türlü biçim anlamına gelir.
“Çalışma”, Kaynak veya Nesne biçiminde, çalışmaya dahil edilen veya iliştirilen telif hakkı bildiriminde belirtildiği şekilde, lisansla erişilebilir kılınmış, bir yazarlık çalışması anlamındadır.
“Türemiş Çalışmalar”, Kaynak veya Nesne biçiminde, çalışmaya dayanan (veya ondan türetilmiş) ve denetimsel incelemeler, açıklamalar, ayrıntılandırmalar ve diğer değişikliklerin bir bütün olarak bir yazarlık çalışmasını yansıttığı her türlü çalışma anlamındadır. İşbu lisansın amacı doğrultusunda türemiş çalışmalar, çalışma ve bununla ilgili türemiş çalışmalardan ayrılabilir veya ancak bunların arayüzlerine bağlanan (veya ada göre bağlanan) çalışmaları içermez.
“Katkı”, çalışmanın özgün sürümü ve çalışma ya da bununla ilgili türemiş çalışmalara yapılan her türlü değişiklik veya ekleme dahil, telif hakkı sahibi veya onun adına sunma yetkisine sahip kişi veya tüzel kişi tarafından kasten çalışmaya eklenmesi için lisans verenin onayına sunulan her tür yazarlık çalışması anlamına gelir. Bu tanımın amacı doğrultusunda, “onayına sunmak”; elektronik posta listeleri, kaynak kod denetim sistemleri ile çalışmayı ele almak ve geliştirmek amacıyla lisans veren tarafından veya onun adına yürütülen iş takip sistemleri dahil ve bununla kısıtlı olmaksızın, telif hakkı sahibi tarafından “Katkı değildir” şeklinde bariz olarak işaretlenmiş veya yazılı olarak tanımlanmış ileti hariç, lisans verene veya temsilcilerine gönderilen her türlü elektronik, sözlü veya yazılı iletiyi kasteder.
“Katkı sağlayan”, bir lisans veren tarafından adına bir katkının alındığı ve sonradan çalışma içerisine dahil edildiği Lisans Veren ve her türlü kişi veya tüzel kişilik anlamına gelir.
2. Telif Hakkı Lisansının Verilmesi. İşbu lisansın hüküm ve koşullarına bağlı olarak, her bir katkı sağlayıcı, burada size çalışmayı ve kaynak veya nesne kodu biçimindeki türemiş çalışmaları yeniden üretmeniz, türemiş çalışmalarını hazırlamanız, kamu önünde göstermeniz, kamuya açık olarak icra etmeniz, altlisanslamanız ve dağıtmanız için gereken sürekli, dünya çapında geçerli, kişiye özel olmayan, bedelsiz, telif ücreti alınmayan, geri alınmayan bir telif hakkı lisansı vermektedir.

3. Patent Lisansının Verilmesi. İşbu lisansın hüküm ve koşullarına bağlı olarak, çalışmayı yaptığınıza, yapmış olduğunuza, kullanmanıza, satmayı önermenize, satmanıza, içe aktarmanıza; veya bu gibi lisansların, gerektiğinde sadece bahsi geçen katkı sağlayanların katkıları tarafından veya sağladıkları katkıların çalışmayla birleşmesiyle ihlal edilen, lisansın bu katkı sağlayan tarafından lisanslanabilir patent iddalarına uygulanabildiği durumlarda çalışmayı aktarmanıza yönelik; her bir katkı sağlayıcı burada size sürekli, dünya çapında geçerli, kişiye özel olmayan, bedelsiz, telif ücreti alınmayan, geri alınmayan (bu bölümde belirtilen durumlar hariç) bir patent lisansı vermektedir. Eğer bir kuruma karşı, çalışmanın veya çalışmayla birleştirilen bir katkının patent hakkı ihlaline (doğrudan veya dolaylı olarak) yardım ettiği iddiasıyla patent davası (karşı talepte bulunmak veya karşı dava da dahil) açarsanız, bahsi geçen çalışma için işbu lisans altında size verilen her tür patent lisansı böyle bir davanın dosyalandığı tarihten itibaren sonlanır.

4. Yeniden Dağıtım. Çalışmanın ve türemiş çalışmanın kopyalarını, değişikliklerin varlığında veya onlar olmaksızın, kaynak veya nesne biçiminde, aşağıdaki koşulları yerine getirdiğiniz takdirde her tür ortamda yeniden üretebilir veya dağıtabilirsiniz:
1.  Çalışmanın ve türemiş çalışmanın kopyalarının diğer alıcılarına işbu lisansın bir kopyasını vermelisiniz, ve
2.  Dosyaları değiştirdiğinize dair uyarıları göze görünür bir şekilde değiştirilen dosyaya iliştirmelisiniz, ve
3.  Dağıttığınız türemiş çalışmaların kaynak biçimlerinde her tür telif hakkı, patent, ticari marka ve çalışmanın kaynak biçiminin özellikleriyle ilgili bildirimleri, türemiş çalışmaların herhangi bir kısmıyla ilgili olmayan uyarılar hariç, korumak zorundasınız, ve
4.  Eğer çalışma dağıtımının bir parçası olarak “UYARI” metin dosyası içeriyorsa, dağıttığınız her türemiş çalışmanın da, türemiş çalışmaların herhangi bir kısmıyla ilgili olmayan uyarılar hariç, aşağıdaki yerlerden en az birinde böyle bir UYARI dosyasında yer alan özellik bildirimlerinin okunabilir bir kopyasını içermesi gerekmektedir: Türemiş çalışmanın bir parçası olarak dağıtılan bir UYARI dosyasının içinde; eğer türemiş çalışmanın yanında verildiyse, kaynak biçiminin veya belgelendirmenin içinde; veya bir üçüncü tarafın uyarıları normalde varsa ve her neredeyse, türemiş çalışma tarafından üretilen bir görüntünün içinde. UYARI dosyasının içerikleri sadece bilgilendirme amacında olup lisansı düzenlemez. Sonradan ek olarak koyulan uyarılar lisansı düzenlemek olarak yorumlanmadıkları sürece, çalışmada yer alan UYARI metnine ek olarak veya onun yanında bulunacak şekilde, dağıttığınız türemiş çalışmanın içine kendi uyarılarınızı ekleyebilirsiniz. Değişikliklerinize kendi telif hakkı açıklamanızı ekleyebilir; sizin kullanmanız, yeniden üretmeniz ve çalışmayı dağıtmanız işbu lisansta yer alan koşullarla uyum içindeyse, değişikliklerinizin kullanımı, yeniden üretimi veya dağıtımı, veya bu gibi bir türemiş çalışmanın tamamı için, ek veya başka lisans hüküm ve koşulları sunabilirsiniz.
5. Katkıların Sunumu. Açıkça başka türlü belirmediğiniz sürece, çalışmaya eklenmesi için tarafınızdan lisans verene sunulan her türlü katkı, herhangi ek hüküm ve koşul olmaksızın işbu lisansın hüküm ve koşulları altında olmalıdır. Yukarıda belirtilenlerden ayrı olarak, buradaki hususların hiçbiri, bahsi geçen katkılar hakkında lisans verenle düzenlenmiş olan başka bir lisans anlaşmasının hükümlerini yürürlükten kaldırmaz veya değiştirmez.
6. Ticari Markalar. İşbu lisans; ticari ünvanları, ticari markaları, hizmet markalarını, veya lisans verenin ürün isimlerini; çalışmanın kökenini tanımlamak ve UYARI dosyasının içeriğini yeniden oluşturmak gibi makul ve alışılmış kullanım için gerekli olduğu durumlar dışında kullanma hakkı vermez.
7. Teminatın Reddedilmesi. Yürürlükteki yasa tarafından gerekli görülmediği veya yazılı olarak onaylanmadığı sürece, lisans sahibi, MÜLKİYET, İHLAL DURUMU OLMAMASI, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, veya ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK gibi teminat veya koşul olmaksızın ve bununla sınırlı kalmayarak, çalışmayı (ve katkı sağlayanların herbirini) açıkça veya üstü kapalı olarak, “HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YAPMADAN” ESASIYLA, HİÇBİR TEMİNAT VEYA KOŞUL OLMAKSIZIN sunar. Siz sadece çalışmanın kullanıma ve yeniden dağıtıma uygunluğunu belirlemekten ve işbu lisans altında verilen izinlerin tarafınızdan kullanılmasıyla ilişkili riskleri üstlenmekten sorumlusunuz.

8. Yükümlülüğün Sınırlandırılması. Yürürlükteki yasalarda (örneğin kasti veya fazla kusurlu yasalar) gerekmediği veya yazılı olarak belirtilmediği sürece, hiçbir durumda ve hiçbir hukuk kuramında, haksız muameleyle (ihmal dahil), sözleşmeyle veya başka yollarla, herhangi bir katkı sağlayıcı size karşı doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi hasarlardan veya işbu lisansın bir sonucu olarak veya çalışmanın kullanılmasındaki bir yetersizlikten ortaya çıkacak herhangi bir hasardan dolayı (itibar kaybı, işi durdurma, bilgisayar hatası veya arızası, veya ticari diğer hasar ve kayıplar dahil ve bununla sınırlı kalmaksızın), böyle bir katkı sağlayıcı bahsedilen hasarlara karşı uyarılmış olsa dahi, yükümlü değildir.

9. Teminatın Kabulü veya Ek Yükümlülükler. Çalışmayı veya çalışmayla ilgili türemiş çalışmaları yeniden dağıtırken, desteğin, teminatın, tazminatın veya işbu lisansa uygun diğer yükümlülük zorunluluğu ve/veya hakların kabulünü önermeyi veya bunlar için ücret talep etmeyi seçebilirsiniz. Ancak, bu tür zorunlulukları kabul ederek; sadece her bir katkı sağlayıcıyı onlara karşı sizin böyle bir teminat veya ek yükümlülüğü kabul etmenizden kaynaklanan her türlü yükümlülükte onları korumak, onların zararını ödemek ve herbirinin zarar görmemesini sağlamak koşuluyla, bir diğer katkı sağlayan adına değil, sadece kendi adınıza ve kendi sorumluluğunuzla hareket edersiniz.
HÜKÜM VE KOŞULLARIN SONU

EK: Apache Lisans çalışmalarınıza nasıl uygulanır?

Apache Lisansı çalışmanıza uygulamak için, aşağıdaki şablon uyarıyı “[]” şeklinde boş bırakılan alanlara kendi  bilgilerinizi yerleştirerek çalışmanıza iliştirin. (Köşeli parantezleri silin!) Metin, dosya türüne uygun yorum sözdizimiyle eklenmelidir. Ayrıca, bir dosyanın veya sınıf ismi ile amaç tanımının aynı “basılı sayfa” üstüne üçüncü taraf arşivlerinde daha kolay tanınacak bir telif hakkı uyarısı olarak eklenmesini öneririz.

Copyright [yyyy] [telif hakkı sahibinin adı]

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 (işbu “Lisans”) ile lisanslanan
bu dosyayı, işbu lisansla uyumlu olan durumlar dışında kullanamazsınız.
Lisansın bir kopyasını        http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
adresinden temin edebilirsiniz.
Yürürlükteki bir yasada belirtilmediği veya yazılı olarak
beyan edilmediği sürece, işbu lisans altında dağıtılan
yazılım “hiçbir değişiklik yapılmadan” esasıyla dağıtılmış
olup, açıkça veya üstü kapalı olarak, HİÇBİR TEMİNAT VEYA
KOŞUL İÇERMEZ. Özel dil uygulama izinleri ve işbu lisans altındaki kısıtlamalar için lisansa bakınız.