Mozilla

İngilizce lisans metni: http://www.mozilla.org/MPL/2.0/

Mozilla Kamu Lisansı
Sürüm 2.0

1. Tanımlamalar

1.1. “Katkıda Bulunan” Korunmuş yazılımı yaratan, yaratılmasına katkıda bulunan ya da yazılımın sahibi olan her bir birey veya tüzel kişilik anlamına gelir. 1.2. “Katkıda Bulunan SürümüKatkıda bulunan ve özellikle onun katkısı tarafından kullanılan (eğer varsa) diğerlerinin katkılarının birleşimi anlamına gelir. 1.3. “Katkı” Belli bir katkı sağlayanın korunmuş yazılımı anlamına gelir. 1.4. “Korunmuş Yazılım” İlk katkıda bulunanın Ek A’daki uyarıyı, Kaynak Kod Biçimi’nin Çalıştırılabilir Biçimi’ni ve bu tür Kaynak Kod Biçimi’nde gerçekleştirilen değişiklikleri, her birinde bunlarla ilgili kısımlar da dahil olmak üzere iliştirdiği Kaynak Kod Biçimidir. 1.5. “İkincil Lisanslarla Uyuşmayan” Şu anlamlara gelir:

 1. ilk katkıyı sağlayan Ek B’de tanımlandığı gibi bir uyarıyı korunmuş yazılıma iliştirir, veya;
 2. korunmuş yazılım sürüm 1.1 ya da daha önceki bir lisans sürümünün hükümleri uyarınca kullanıma sunulur, fakat ikincil lisansın koşulları yok sayılır.

1.6. “Çalıştırılabilir Biçim”Çalışmanın kaynak kod biçimi dışındaki her halidir.1.7. “Daha Geniş Çalışma” Korunmuş yazılımı ayrı bir dosya veya dosyalarda korunmuş yazılım olmayan diğer materyalle birleştiren çalışmadır. 1.8. “Lisans” İşbu belgedir. 1.9. “Lisanslanabilir”Mümkün olan azami ölçüde, ilk onay sırasında ya da sonradan, işbu lisansla korunan herhangi ya da her bir hakkı verme hakkına sahip olmak anlamına gelir. 1.10. “Değişiklikler” şu anlamlara gelir:

 1. korunmuş yazılıma yapılan bir ekleme, ya da ondan çıkarma, veya onun içeriğini değiştirme sonucu ortaya çıkan kaynak kod biçimindeki her türlü dosyadır; veya
 2. herhangi bir korunmuş yazılım içeren kaynak kod biçimindeki her türlü yeni dosyadır.

1.11. Katkı Sağlayanın “Patent İddiaları” bahsi geçen katkı sağlayan tarafından lisanslanabilen, Katkı Sağlayanlar kısmını veya Katkı Sağlayan Sürümü’nü oluşturarak, kullanarak, satarak, satılmasını önererek, oluşturmuş olarak, içe akrararak veya taşıyarak ihlal edilen her türlü patentte, lisansın verildiği durumlar hariç, tüm yöntem, süreç ve aparat iddaları dahil ve bununla kısıtlı olmaksızın her türlü patent iddiası/iddialarıdır.1.12. “İkincil Lisans”GNU Genel Kamu Lisansı Sürüm 2.0, GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı Sürüm 2.1, GNU Affero Genel Kamu Lİsansı Sürüm 3.0 veya bu lisansların daha sonraki sürümleri demektir. 1.13. “Kaynak Kod Biçimi” çalışmanın değişiklik yapmak için tercih edilen biçimidir. 1.14. “Siz” (veya “Sizin”)işbu lisans altındaki hakları kullanan birey veya tüzel kişiliklerdir. Tüzel kişiler için “Siz”, sizi kontrol eden, sizin tarafınızdan kontrol edilen veya sizinle ortak kontrolde bulunan her türlü kuruluşu içerir. İşbu tanımın amacı için “kontrol”; (a) doğrudan ya da dolaylı olarak, sözleşmeyle veya başka yollarla, böyle bir kuruluşun yönlendirilmesi veya yönetilmesini getiren güç, veya (b) böyle bir kuruluşun tedavüldeki hisse senetlerinin yüzde 50′sine ya da kuruluştan yararlanma hakkına sahip olma anlamına gelir.

2. Lisansın İzinleri ve Koşulları

2.1. İzinler

Burdaki her bir katkıda bulunan, size dünya çapında geçerli, telifsiz, özel olmayan bir lisansı :

 1. kullanmak, hizmete sunmak, değiştirmek, göstermek, icra etmek, dağıtmak amacıyla ve ayrıca değiştirilmemiş bir altyapıda değişiklikleriyle birlikte veya daha büyük bir çalışmanın bir parçası olarak katkılarından fayfalanmanız için katkı sağlayan tarafından lisanslanabilien fikri mülkiyet hakları (patent veya telif hakkı dışında) altında; ve
 2. Böyle bir katkı sağlayanın, katkılarını veya katkısı bulunduğu sürümü yapmak, kullanmak, satmak, satmayı teklif etmek, yapmış olmak, içe aktarmak veya taşımak için bulunduğu patent iddası altında size verir.

2.2. Yürürlük Tarihi

Herhangi bir katkı konusunda size Bölüm 2.1′de sunulan lisanslar, katkı sağlayanın bu katkısını ilk olarak dağıttığı tarihten itibaren o katkı için artık geçerli hale gelir.

2.3. İzin Kapsamındaki Kısıtlamalar

İşbu Bölüm 2 tarafından size verilen lisanslar işbu lisans altında size verilen tek haktır. İşbu lisans uyarınca korunmuş yazılımın dağıtımında veya lisanslanmasında herhangi bir ek hak ve lisans söz konusu olmayacaktır. Yukarıdaki Bölüm 2.1(b)’den bağımsız olarak, bir katkı sağlayan tarafından hiçbir patent lisansı:

 1. katkı sağlayan tarafından korunmuş yazılımdan kaldırılan herhangi bir kod için; veya
 2. (i) korunmuş yazılımda sizin ya da diğer üçüncü tarafların gerçekleştirdiği değişikliklerden, veya (ii) diğer yazılımlara katkılarının birleşiminden (katkı sağlayan sürümünün bir parçası olduğu durumlar hariç) kaynaklanan ihlaller için; veya
 3. katkılarının yokluğunda korunmuş yazılım tarafından ihlal edilen patent iddiaları altında size verilmez.

İşbu lisans, herhangi bir katkı sağlayanın ticari marka, hizmet markası veya logolarının hakkını vermez (Sadece Bölüm 3.4′teki uyarı gerekliliklerini yerine getirmek için gerekli olabileceği durumlar dışında).

2.4. Sonraki Lisanslar

Hiçbir katkıda bulunan, işbu lisansın sonraki sürümleri (Bölüm 10.2′ye bakın) veya ikincil bir lisansın (Bölüm 3.3′ün hükümleri uyarınca izin verildiyse) hükümleri altında korunmuş yazılımı dağıtmayı seçmenizden dolayı ek izinler sunmaz.

2.5. Beyan

Her bir katkı sağlayan, katkı sağlayanın katkılarının özgün eser(ler)i olduğuna veya işbu lisansla korunan katkılarına haklar vermek için yeterli haklara sahip olduğuna inandığını beyan eder.

2.6. Adil Kullanım

İşbu lisans; yürürlükteki adil kullanım, dürüst iş yapma ve eşdeğeri telif hakkı öğretileri altında sahip olduğunuz hakları kısıtlama amacı taşımaz.

2.7. Koşullar

Bölüm 3.1, 3.2, 3.3, ve 3.4, Bölüm 2.1′de verilen lisansların koşullarıdır.

3. Yükümlülükler

3.1. Kaynak Biçimin Dağıtımı

Korunmuş yazılımın kaynak kod biçimindeki tüm dağıtımları, tarafınızdan yapılan veya katkıda bulunduğunuz tüm değişiklikler de dahil olmak üzere, işbu lisansın koşulları altında olmalıdır. Alıcıları, korunmuş yazılımın kaynak kod biçiminin işbu lisansın koşullarına dayandığı ve işbu lisansın bir kopyasına nasıl ulaşacakları konusunda bilgilendirmelisiniz. Kaynak kod biçiminde alıcıların haklarını değiştirme veya kısıtlamaya teşebbüs edemezsiniz.

3.2. Çalıştırılabilir Biçimin Dağıtımı

Eğer korunmuş yazılımın çalıştırılabilir biçimini dağıtırsanız:

 1. bu gibi korunmuş yazılımlar Bölüm 3.1′de tanımlandığı şekilde kaynak kod biçiminde de bulunmalıdır ve çalıştırılabilir biçimin alıcılarına, bunun gibi kaynak kod biçiminin bir kopyasını alıcıya göndermek için harcanan miktarı aşmayacak bir ücret karşılığında, zamanında makul bir yolla bunu nasıl elde edecekleri hakkında bilgi vermelisiniz; ve
 2. çalıştırılabilir biçim için lisansın alıcıların kaynak kod biçimi ile elde ettiği hakları değiştirmeye veya kısıtlamaya kalkışmaması durumunda, bu tür çalıştırılabilir biçimleri işbu lisans altında veya başka koşullar altında alt lisanslayarak dağıtabilirsiniz.

3.3. Daha Büyük Bir Çalışmanın Dağıtımı

Işbu lisansın gerekliliklerini korunmuş yazılım için de yerine getirdiğiniz takdirde, istediğiniz hükümler altında daha büyük bir çalışma yaratabilir ve dağıtabilirsiniz. Eğer daha büyük çalışma ikincil lisansların biri ya da daha fazlası tarafından yürütülen bir çalışmayla bir korunmuş yazılımın birleşimiyse, ve eğer korunmuş yazılım ikincil lisanslarla bağdaşmaz durumda değilse, işbu lisans sizin ek olarak bu gibi korunmuş yazlımları bahsi geçen ikincil lisans(lar)ın koşulları altında dağıtmanıza izin verir; böylece daha büyük çalışmaya sahip olacaklar isterlerse korunmuş yazlımı işbu lisansın veya bahsi geçtiği gibi ikincil lisans(lar)ın koşulları altında ileride de dağıtabilirler.

3.4. Uyarılar

Korunmuş yazılımın kaynak kod biçiminin içerdiği hiçbir lisans uyarısının içeriğini (telif hakkı uyarıları, patent uyarıları, teminattan vazgeçenler veya yükümlülüğün kısıtlanması da dahil) değiştiremez veya kaldıramazsınız; fakat gerçekten bilinen yanlışlıklar olduğunda düzeltmek gerektiği hallerde herhangi bir lisans notunu düzeltebilirsiniz.

3.5. Ek Koşulların Uygulanması

Korunmuş yazılımı alacak bir veya birden fazla kişiye teminat, destek, tazminat veya yükümlülük şartı isterseniz sunabilir, bunlar için ücret talep edebilirsiniz. Ancak, bunu sadece kendi adınıza yapabilirsiniz, herhangi bir katkıda bulunan adına yapamazsınız. Bahsi geçen teminat, destek, tazminat veya yükümlülük şartının sadece sizin tarafınızdan sunulduğunu açıkça belirtmeli ve sizin sunduğunuz teminat, destek, tazminat veya yükümlülük şartının bir sonucu olarak bir katkı sağlayandan kaynaklanan yükümlülükler için her katkı sağlayanı koruduğunuzu kabul edersiniz. Ek olarak herhangi bir yetki alanına özgü teminattan vazgeçenler ve yükümlülüğün sınırlandırılması bölümü dahil edebilirsiniz.

4. Tüzük veya Düzenlemeye Bağlı Olarak Uyum Sağlayamama

Eğer sizin için işbu lisansın herhangi bir hükmüne uymak bir tüzük, yargı kararı veya bir düzenlemeye göre imkansızsa, (a) olabilecek azami şekilde işbu lisansın hükümlerine uymalısınız, ve (b) kısıtlamalar ve etkiledikleri kodları tanımlamalısınız. Bu tür tanımlamalar işbu lisans altındaki korunmuş yazılımların tüm dağıtımlarına bir metin dosyası olarak dahil edilmelidir. Bir tüzük veya düzenlemeyle yasaklandığı ölçüde hariç, bu tür tanımlamalar olağan düzeydeki bir alıcının anlayabileceği şekilde yeterli olarak ayrıntılandırılmalıdır.

5. İptal

 1. İşbu lisansla verilen haklar lisansın hükümlerine uymadığınız takdirde kendiliğinden son bulacaktır. Ancak, uyumlu olmanız halinde işbu lisansla size belli bir katkı sağlayan tarafından verilen haklar (a) katkı sağlayan açıkça ve tamamen haklarınızı sonlandırmadıysa geçici olarak, ya da (b) katkı sağlayan, sizin tekrar uyum sağladığınız tarihten itibaren 60 gün içinde uygun yollardan ihlali bildirmediyse kalıcı olarak yeniden sağlanır. Bunun yanında belli bir katkı sağlayıcıdan elde ettikleriniz, eğer böyle bir katkı sağlayıcı uygun yollarla uyumsuzluğu bildirirse haklarınız devamlı olarak geri verilir; böyle bir katkı sağlayandan işu lisansla uyumsuzluk içinde olduğunuza dair aldığınız ilk uyarı olup, uyarıyı aldığınız tarihten itiaren 30 gün içinde uyumluluğu sağlarsınız.
 2. Bir patent ihlali iddasıyla bir Katkı Sağlayan Sürümü’nün herhangi bir patenti doğrudan veya dolaylı olarak ihlal ettiği suçlamasını savunup bir kuruluşa karşı dava açma girişiminde (tespit davası, karşı dava veya karşı talep dışında) bulunursanız, işbu lisansın Bölüm 2.1 altında belirtildiği gibi Korunmuş Yazılım’ın tüm katkı sağlayanlarınca size verilen haklar sona erer.
 3. Yukarıdaki Bölüm 5.1 ve 5.2 uyarınca sonlandırma halinde, işbu lisans altında tarafınızdan veya dağıtıcılar tarafından iptalden önce yasal olarak verilen tüm son kullanıcı lisans sözleşmeleri (dağıtıcı ve aracılar hariç) iptal edilmeyip geçerliliğini koruyacaktır.

Korumuş yazılım işbu lisans altında “hiçbir değişiklik yapmadan” esasıyla sağlanmış olup, korunmuş yazılımın hatasız, ticareti yapılabilir, özel bir amaca uygun veya ihlalsiz olduğunu beyan eden teminatlar da dahil olmak üzere ve bununla kısıtlı olmaksızın, açık, kapalı, veya resmi bir teminatı bulunmamaktadır. Korunmuş yazılımın kalitesi ve performansıyla ilgili tüm riskler size aittir. Herhangi bir bakımdan korunmuş bir yazılımın hatalı olduğu kanıtlanırsa, siz (herhangi bir katkıcı değil) gerekli bakım, onarım ve düzeltmelerin maliyetini üstlenirsiniz. Bu teminattan vazgeçme, işbu lisansın temel kısımlarından biridir. Hiçbir korunmuş yazılımın işbu vazgeçme kapsamı dışında işbu lisans altında kullanımına izin verilmez.

 1. Yükümlülüğün Kısıtlanması

Hiçbir koşul ve hukuki kuram altında, haksız muamele(ihmal de dahil), sözleşme veya diğer yollarla, hiçbir katkı sağlayan veya korunmuş yazılımı yukarıda izin verildiği gibi dağıtan kimse, hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, veya bir sebep sonucu ortaya çıkan zarardan dolayı; kâr kaybından kaynaklanan zararlar, itibar kaybı, iş durdurma, bilgisayar arızası veya hatası, veya her türlü ticari kayıp ve hasar da dahil olmak üzere ve bununla kısıtlı olmaksızın, her ne kadar bahsi geçen taraflar bu gibi zararlara karşı bilgilendirilmiş olsalar dahi, size karşı sorumlu değildir. Yükümlülüğün bu şekilde kısıtlanması, bahsi geçen tarafların ihmalinden kaynaklanan yaralanma ve ölüme karşı yükümlülüğe, yürürlükteki yasaların böyle bir kısıtlamayı yasakladığı ölçüde uygulanmaz. Bazı yargı alanları tesadüfi veya bir sebep sonucu ortaya çıkan zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermez, bu gibi durumlarda işbu hariç tutma ve sınırlandırma size uygulanmayabilir.

8. Dava Açma

İşbu lisansla ilgili bir dava açma, kanunlar ihtilafı düzenlemelerine danışmaksızın, sadece bir davalının işini kurduğu ana merkezin bulunduğu bölge mahkemesinde görülebilir ve böyle açılan bir dava bahsi geçen yargı merciinin mevzuatına göre yönetilir. İşbu bölümdeki hiçbir ifade bir tarafın karşı talepte bulunma veya karşı dava açma yetisinden alıkoymaz.

9. Muhtelif

İşbu lisans burada bahsedilen konuyla ilgili sözleşmenin tamamını temsil eder. Eğer işbu lisansın herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğuna karar verilirse, böyle bir hüküm ancak uygulanabilir olmasını kılamak için gerekli olduğu ölçüde düzenlenebilir. Bir sözleşmenin dili kaleme alana karşı yorumlanır şeklinde bir öngörüye sahip her türlü mevzuat ve düzenleme, bir katkıda bulunana karşı işbu lisansı yorumlamak için kullanılamaz.

10. Lisansın Sürümleri

10.1. Yeni Sürümler

Mozilla Vakfı lisansın bekçisidir. Bölüm 10.3′te öngörülmesinin dışında, lisans bekçisi dışında kimse işbu lisansın yeni sürümlerini değiştirme veya yayınlama hakkına sahip değildir. Her bir sürüme ayırt edici bir sürüm numarası verilecektir.

10.2. Yeni Sürümlerin Uygulaması

Korunmuş yazılımı, yine korunmuş yazılımı aldığınız özgün hali için geçerli olan hükümler altında, veya lisans bekçisi tarafından daha sonra yayımlanan bir lisansın hükümleri altında dağıtabilirsiniz.

10.3. Değiştirilmiş Sürümler

İşbu lisans tarafından hüküm altına alınmayan bir yazılım yarattıysanız, ve böyle bir yazılım için yeni bir lisans oluşturmak istiyorsanız, lisansı yeniden adlandırmanız ve lisans bekçisi adına yazılan bütün referansları kaldırmanız şartıyla (değiştirilmiş bu sürümün işbu lisanstan farklılık göstermesinin göz önünde bulundurulduğu durumlar dışında) işbu lisansın değiştirilmiş bir sürümünü yaratabilir ve kullanabilirsiniz.

10.4. İkincil Lisanlarla Uyum Göstermeyen Bir Kaynak Kod Biçimini Dağıtmak

Eğer işbu lisansın bu sürümünün koşulları altında ikincil lisanlarla uyum göstermeyen bir kaynak kod biçimini dağıtmayı seçerseniz, işbu lisansta yer alan Ek B’de tanımlanan uyarı iliştirilmelidir.

Ek A – Kaynak Kod Biçimi Lisans Uyarısı

İşbu Kaynak Kod Biçimi Mozilla Kamu Lisansı sürüm 2.0′ın hükümlerine bağlıdır. Eğer MKL’nin kopyası işbu dosyayla birlikte dağıtılmazsa, http://mozilla.org/MPL/2.0/ adresinden bir kopyasına ulaşabilirsiniz.

Belirli bir dosyaya uyarıyı koymak mümkün değilse veya bu istenmeyen bir durumsa, uyarıyı kullanıcının bu tür uyarıları bulmak için bakabileceği bir yere (örneğin ilgili dizinde bir Lisans dosyası gibi) koyabilirsiniz.

Ek olarak telif hakkı sahibinin doğru uyarılarını da ekleyebilirsiniz.

Ek B – “İkincil Lisanslarla Uyum Göstermeyen” İçin Uyarı

İşbu Kaynak Kod Biçimi, Mozilla Kamu Lisansı sürüm 2.0′da belirlendiği üzere, “İkincil Lisanslarla Uyum Göstermez”.